آدم‌ها

ماناوند، جمعی از آدم‌های مختلف با نقش‌‌های متفاوت و با تخصص‌های گوناگونه. هرکسی می‌تونه عضوی از ماناوند باشه (و ما از همکاری و معاشرت با رفقای تازه به شدت استقبالم می‌کنیم.